آخرین مطالب

پیشینه تاریخی شهر

پیشینه تاریخی شهر:

با مهاجرت و سكونت سه نفر از سادات جليل القدر از مدينه در سده هاي نخستين هجري اين مكان به سيدان شهرت يافته است و اكثريت ساكنين اين شهر از سادات هستند.(وجه تسميه سيدان از كلمه سيد گرفته شده است به دليل اينكه اكثريت ساكنين اين شهر از سادات هستند به اين نام شهرت يافته است)

ادامه مطلب...